direkt zum Inhalt
EU-Fahne
Sprachauswahl: deutsche Flagge Sprachauswahl: englische Flagge Sprachauswahl: polnische Flagge
   Sie sind hier: Home

Witamy na portalu EFS Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej, Zdrowie, Kobiet i Rodziny Brandenburgii

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem finansowym Unii Europejskiej (UE) mającym na celu poprawę warunków życia Europejczyków, zwiększenie zatrudnienia oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego. EFS służy do wspierania działań w zakresie edukacji, zatrudnienia i włączania do społeczeństwa osób wykluczonych, przyczyniając się do wzmacniania spójności społecznej.

Urzędem odpowiedzialnym za EFS w kraju związkowym Brandenburgii jest Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, Zdrowie, Kobiet i Rodziny (MASGF). We wdrażanie EFS za pomocą własnych programów finansowania zaangażowane są również inne ministerstwa Brandenburgii:

 

 • Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu (MBJS)
 • Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury (MWFK)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Planowania (MIL)
 • Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa (MLUL)
 • Ministerstwo Sprawiedliwości i dla Europy i Ochrony Konsumentó (MdJEV)

 

ESF 2014-2020
ESF 2007-2013

 

ESF 2014-2020

 

Brandenburgia posiada nowy status w okresie programowania UE 2014-2020. Ten kraj związkowy zaklasyfikowany wcześniej, jako strukturalnie słaby, stał się obecnie - dzięki swoim sukcesom w ciągu ostatnich dwóch dekad - tak zwanym regionem przejściowym. Oznacza to, że przyznawane w związku z tym fundusze unijne dla tego kraju, zostają zmniejszone w porównaniu do okresu programowania 2007-2013. Brandenburgia ma do dyspozycji łącznie 362,42 mln euro na realizcję przedsięwzięć Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Program operacyjny dla Brandenburgii EFS 2014-2020 został zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Został on opracowany w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, w szczególności z partnerami gospodarczymi i społecznymi, organizacjami społecznymi, powiatami oraz innymi grupami interesu i organizacjami pozarządowymi.

Ten program jest częścią zadania nadrzędnego, którego hasło brzmi: „Poprawa zatrudnialności w Brandenburgii – Promowanie edukacji, pozyskiwania specjalistów i integracji z rynkiem pracy“.

Osie priorytetowe:
• Zwiększenie udziału osób w kształceniu i wsparcie w przejściu do życia zawodowego
Włącznie z promowaniem kształcenia, doradztwem przy wyborze zawodu, poprawą efektów kształcenia absolwentów szkół, niwelowaniem istniejących dysproporcji pomiędzy życzeniami edukacyjnynymi i zawodowymi oraz umiejętnościami młodych ludzi a ofertami i wymaganiami zakładów oraz ograniczeniem zjawiska przedwczesnego przerywania nauki i kształcenia.
• Wspieranie kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji
Zwiększenie udziału kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, wspieranie rozwoju kwalifikacji indywidualnych i korporacyjnych – w tym także promowanie osób z niewystarczająco reprezentowanych grup, takich jak osoby starsze, słabo wykwalifikowane, zatrudnione w ramach atypowych stosunków pracy.
• Promowanie innowacji i przedsiębiorczości
Stymulowanie rozwoju umiejętności w zakresie konkurencyjności, kreatywności i innowacyjności, w szczególności wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wczesnego pozyskiwania oraz utrzymywania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w poszerzaniu kompetencji i umiejętności przedsiębiorczych, w celu zapewnienia wyspecjalizowanej kadry i tworzenia nowych przedsiębiorstw i firm.
• Poprawa integracji w zakresie zatrudnienia grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
Poprawa zdolności w celu zwiększenia zatrudnialności, rozwijanie aktywnej integracji bezrobotnych, zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych, głównie poprzez integrację z rynkiem pracy, wczesna i lepsza działalność na rzecz integracji dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, włącznie z udziałem rodziców.
Oczekuje się, że Komisja Europejska zatwierdzi program w ciągu sześciu miesięcy. Inauguracja EFS-PO 2014-2020 odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r. w Poczdamie.

 

Kontakt

 

ESF 2007-2013

 

 

Kompetencje instytucjonalne i dane kontaktowe

Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, ds. Kobiet i Rodziny Landu Brandenburgia (MASF) powierzyło wypłatę środków z EFS organom odpowiedzialnym za ich przyznawanie. Organy te to Agencja ds. Strukturyzacji i Pracy Landu Brandenburgia GmbH (LASA) oraz Krajowy Urząd ds. Polityki Społecznej i Opieki Landu Brandenburgia (LASV). W instytucjach tych można składać wnioski o przyznanie dotacji. Agencja ds. Strukturyzacji i Pracy Landu Brandenburgia GmbH odpowiada za przyznawanie największej ilości programów pomocowych współfinansowanych ze środków EFS.

Informacje na temat wyżej wskazanych jednostek dostępne są na stronie:

 

Za koordynację funduszy europejskich na terenie Brandenburgii odpowiada Organ Koordynujący przy Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia. Przewodniczy on Wspólnemu Komitetowi Monitorującemu.

 

Organ koordynujący ds. pomocy unijnej

Koordynacja funduszy oraz przewodnictwo w Komitecie Monitorującym

Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg (Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia)

Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam

 

Organ zarządzający EFS w Brandenburgii

Zarządzanie programami operacyjnymi EFS

Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, ds. Kobiet i Rodziny), referat 34

Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam

E-mail: esf.info@masf.brandenburg.de

 

Organ certyfikujący ds. EFS w Brandenburgii

Poświadczenia sprawozdań o wydatkach przedkładanych Komisji Europejskiej i sporządzanie wniosków o płatność
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, ds. Kobiet i Rodziny), referat 16

Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam

  

Organ audytowy ds. EFS w Brandenburgii

Kontrola wdrażania EFS w Brandenburgii oraz sporządzanie raportów z kontroli dla Komisji Europejskiej

Ministerium der Finanzen (Ministerstwo Finansów) 

Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam

 

Niezależna jednostka audytowa:
Niezależna jednostka audytowa przy organie odpowiedzialnym za przyznawanie środków
LASA Brandenburg GmbH, Wetzlarer Straße 54, 14482 Potsdam

 

Szczegółowe informacje na temat wdrażania EFS w Brandenburgii zawiera Program Operacyjny.

 

^ przewiń do góry
Priorytety inwestycyjne

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego w Brandenburgii jest wzmocnienie zasobów ludzkich. Oznacza to działania na rzecz poszerzania kompetencji i wiedzy pracowników dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

 

Jest to cel nadrzędny Programu Operacyjnego EFS w Brandenburgii w okresie programowania 2007-2013 i oznacza jeszcze większe niż dotychczas wykorzystanie środków na kształcenie, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy.

By sprecyzować cel „Wzrost zatrudnienia oraz wzrost gospodarczy poprzez wzmocnienie zasobów ludzkich” stworzono tzw. osie priorytetowe Programu Operacyjnego EFS w Brandenburgii na okres programowania 2007-2013. Osie te definiują główne punkty polityki pomocowej. Są to:

 

A rozwój potencjału adaptacyjnego oraz konkurencyjności pracowników i przedsiębiorstw 

B poprawa kapitału ludzkiego 

C poprawa dostępu do zatrudnienia oraz integracji społecznej osób dyskryminowanych

 

Kraje związkowe Niemiec zdecydowały wspólnie o nadaniu powyższym punktom statusu priorytetów w swoich Programach Operacyjnych. Stwarza to lepsze możliwości porównania w skali całych Niemiec.

 

Ponadto Brandenburgia jako jeden z sześciu landów ustanowiła własny priorytet w kwestii współpracy europejskiej: 

  

E inicjatywy ponadnarodowe

 

Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej, ds. Kobiet i Rodziny (MASF) Brandenburgii utworzyło program wsparcia ponadnarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń, mający na celu zaangażowanie większej ilości brandenburskich przedsiębiorców i podmiotów działających na rynku pracy w wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi regionami Unii Europejskiej. Współpraca ponadnarodowa jest możliwa i pożądana również w ramach pozostałych ww. osi priorytetowych.

 

Oprócz wskazanych powyżej priorytetów jest jeszcze jeden zasadniczy:

 

D pomoc techniczna

Należy przez to rozumieć środki przygotowawcze i wsparcia oraz środki utrwalające w ramach wdrażania EFS, np. skierowane do podmiotów działających na rynku pracy doradztwo w zakresie programów pomocowych EFS i przy składaniu wniosków, ocena skuteczności programów pomocowych poprzez badania i ewaluację, zapewnienie przepływu informacji i komunikacji poprzez m.in. sporządzanie broszur i folderów na temat programów EFS, organizowanie imprez oraz uruchomienie strony internetowej EFS i administrowanie nią.

  

Ramy realizacji polityki pomocowej w praktyce wyznacza Program Polityki Pracy Brandenburgii. Obejmuje on programy pomocowe realizowane zgodnie z celami programów operacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz landu Brandenburgia.


^ przewiń do góryZakres finansowy

Brandenburgia otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego na okres programowania 2007-2013 620,25 mln euro.

 

 

Rozdział środków na poszczególne osie priorytetowe:Oś priorytetowa

Przydzielone środki (w zaokrągleniu) w mln euro

A

Rozwój potencjału adaptacyjnego oraz konkurencyjności pracowników i przedsiębiorstw

102.38

B

Poprawa kapitału ludzkiego

239.25

C

Poprawa dostępu do zatrudnienia i integracji społecznej osób dyskryminowanych

238.24

D

Pomoc techniczna

24.81

E

Inicjatywy ponadnarodowe

15.57

Łącznie::

620.25

 

 

 

Rozdział środków w procentach na poszczególne osie priorytetowe:

Finanzvolumen polnisch

 
Środki z EFS udostępnione przez Unię Europejską przeznaczone są do współfinansowania inicjatyw z wykorzystaniem środków krajowych, tj. publicznych lub prywatnych. W Brandenburgii udział ten wynosi z reguły 25%.

 

W okresie programowania 2007-2013 Brandenburgia stanowi również obszar inwestycyjny w ramach Celu 1 polityki regionalnej (konwergencji). Na podstawie szczególnych warunków gospodarczych, społecznych i terytorialnych wydzielono dwa obszary objęte pomocą i ustanowiono dla nich następujący podział środków z EFS: obszar północno-wschodni 352 134 834 euro i obszar południowo-zachodni 268 114 781 euro. Do obszaru północno-wschodniego należą regiony: Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Barnim, Uckermark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree i Frankfurt nad Odrą. Do obszaru południowo-zachodniego należą regiony: Spree-Neiße, Cottbus, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark, Poczdam, Havelland i Brandenburg nad Hawelą.


^ przewiń do góryCele horyzontalne

Cele horyzontalne funduszy unijnych to zadania lub zamierzenia, które zasadniczo należy uwzględnić w odpowiednich obszarach polityki podczas planowania i wdrażania poszczególnych programów i projektów. Za cele horyzontalne funduszy unijnych, których należy przestrzegać i które należy wdrażać, państwa członkowskie UE przyjęły równość szans i zrównoważony rozwój.

Rząd Brandenburgii umieścił w programie operacyjnym finansowania z EFS w okresie programowania 2007-2013 jeszcze jeden cel horyzontalny: kształtowanie zmian demograficznych. Oznacza on zarazem dążenie do następujących trzech celów horyzontalnych:

 

Zwiększenie równości szans i równouprawnienia kobiet i mężczyzn, włącznie z kwestią godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

 • Rząd Brandenburgii zapewnia dostosowanie EFS odpowiednio do szans oraz sprawiedliwy dostęp do środków pomocowych. Decyzja o przyznaniu dotacji zobowiązuje beneficjentów środków z EFS do aktywnego udziału w realizacji tego celu. Osobom lub grupom zagrożonym dyskryminacją i wykluczeniem społecznym należy zagwarantować konkretne wsparcie na rzecz zatrudnienia oraz integracji społecznej. Szczególne znaczenie ma możliwość godzenia życia zawodowego i rodzinnego: zwłaszcza kobietom potrzebne jest wsparcie umożliwiające powrót do pracy po urlopie wychowawczym na warunkach sprzyjających rodzinie. Przedsiębiorstwom należy zagwarantować doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia i rozwoju prorodzinnej organizacji zakładu oraz elastycznych godzin pracy. Na wszystkich płaszczyznach trzeba propagować wiedzę i kompetencje w kwestii równości szans.

 

Zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju

 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju we wszystkich trzech wymiarach – ekonomicznym, społecznym i ekologicznym – to przewodnia zasada w polityce pracy Brandenburgii, realizowanej z pomocą EFS. Wiąże się z poczuciem sprawiedliwości i ma wymiar międzypokoleniowy. W zakresie zrównoważonego rozwoju pomoc z EFS odnosi się w szczególności do wymiaru społecznego.
  • wymiarze ekonomicznym wsparcie z EFS ma przyczynić się przede wszystkim do redukcji bezrobocia oraz poprawy zdolności adaptacyjnych i konkurencyjności przedsiębiorstw.
  • wymiar społeczny EFS. Sprawiedliwość społeczna odnosi się m.in. do integracji społecznej, np. poprzez redukcję bezrobocia i zwalczanie tzw. biedy oświatowej.
  • wymiarze ekologicznym pomoc z EFS ukierunkowana jest na ekologiczną modernizację przedsiębiorstw i infrastruktur. Obejmuje m.in. projekty w zakresie ekologizacji profili zawodowych i handlowych oraz restrukturyzacji zakładów pod kątem odpowiedzialnego gospodarowania zasobami.

 

Kształtowanie zmian demograficznych

 • Istotną kwestią związaną z wdrażaniem EFS jest kształtowanie zmian demograficznych. Spadek liczby urodzeń, starzenie się społeczeństwa i ruchy migracyjne skutkują zmianami uwzględnianymi np. poprzez wspieranie rozwoju prorodzinnych i dostosowanych do wieku warunków pracy w przedsiębiorstwach i zapewnianie wyspecjalizowanych pracowników. Okazuje się bowiem, iż w Brandenburgii tendencją jest wzrastający popyt na pracowników wykwalifikowanych przy jednocześnie stale wysokim poziomie bezrobocia. Konieczne jest zatem szkolenie zawodowe i kształcenie ustawiczne, które zwiększają zdolności adaptacyjne i szanse na zatrudnienie. Istotne są również działania mające na celu zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników i młodych kadr w Brandenburgii lub przedsięwzięcia wspierające ich napływ. Chodzi też przy tym o to, by brandenburskie przedsiębiorstwa tworzyły atrakcyjne miejsca i warunki pracy.

 

^ przewiń do góry
Brandenburgia i Europa

Fahnen © Angelika Bentin - Fotolia.com

Wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń między działającymi na rynku pracy podmiotami z Brandenburgii a parterami europejskimi jest podstawowym celem rządu krajowego. Dlatego wiele programów współfinansowanych z EFS umożliwia częściową realizację przedsięwzięć na płaszczyźnie międzynarodowej. W centrum zainteresowania znajdują się następujące tematy: nauka na podstawie doświadczeń innych, testowanie dobrych rozwiązań pod kątem ich transpozycji oraz tworzenie wspólnych strategii odpowiedzi na wyzwania społeczne i gospodarcze.

 

Wraz z „Wytyczną w sprawie wspierania ponadnarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń na rzecz tworzenia przyszłościowej polityki pracy w Brandenburgii” udostępniono program współfinansowany z EFS, w którym duże znaczenie dla wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego przypisuje się współpracy na płaszczyźnie europejskiej. Finansowane są inicjatywy opracowywane i wdrażane w ramach wymiany doświadczeń z partnerami europejskimi z zakresu polityki pracy, związane z takimi kwestiami jak: rozwój zasobów ludzkich i rozwój organizacyjny, działania zmierzające do zapewnienia pracowników wyspecjalizowanych, koncepcje kwalifikacji zakładowych lub zawodowych, zwalczanie bezrobocia w regionie, lepsze godzenie życia zawodowego z rodzinnym, orientacja zawodowa itp.

 

Zgodnie z tą wytyczną uzyskać można dofinansowanie m.in. na wyprawy naukowe, wizyty studyjne, seminaria specjalistyczne lub warsztaty, podczas których omawiane będą przede wszystkim tematy dotyczące wspólnych interesów. Wnioski składać mogą m.in. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, zrzeszenia gospodarcze i społeczne, związki zawodowe lub instytucje administracji publicznej w Brandenburgii. W ten sposób przedsiębiorcy i pracownicy poznają organizację pracy w krajach partnerskich i poszerzają kompetencje w zakresie współpracy z innymi państwami. Również partnerzy społeczni, samorządy terytorialne i inne organizacje mogą sprawdzić, w jakim stopniu można przenieść na swój własny region strategie polityki pracy sprawdzone w innych państwach.

 

Listę wszystkich programów pomocowych EFS w Brandenburgii można znaleźć tutaj.

 

 

^ przewiń do góry
Współpraca partnerska między Brandenburgią a Polską

Rząd Brandenburgii w różny sposób angażuje się w sprawy międzynarodowe. Ze względu na fakt, iż Brandenburgia posiada najdłuższą ze wszystkich landów niemieckich granicę z Polską (250 km), współpraca z sąsiadem zza Odry ma zgodnie z konstytucją landu znaczenie szczególne. Bliskie kontakty utrzymywane są w szczególności z zachodnimi województwami Polski: lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Do kwestii kluczowych zalicza się infrastruktura transgraniczna oraz współpraca samorządów terytorialnych i euroregionalna.

 

Za pośrednictwem wspólnej Grupy Roboczej Brandenburgia-Lubuskie, współfinansowanej z EFS, odbywa się intensywna wymiana w zakresie rozwoju na rynkach pracy między Ministerstwem Pracy, Polityki Społecznej, ds. Kobiet i Rodziny Brandenburgii, Urzędem Marszałkowskim i innymi partnerami. Główny cel to wykorzystanie przez oba regiony potencjału i szans wynikających z wprowadzenia 1 maja 2011 całkowitej swobody przepływu pracowników. Więcej informacji na temat Grupy Roboczej Brandenburgia-Lubuskie znaleźć można tutaj.

 

W województwach partnerskich wielkopolskim i dolnośląskim powołano ponadto pełnomocników ds. partnerstwa, którzy sprawują funkcję osób kontaktowych i wspierają na miejscu projekty kooperacyjne i kontakty między tymi regionami a partnerami z Brandenburgii.

 

Również w ramach programu EURES-T rozwija się ścisła współpraca regionów przygranicznych Brandenburgii i województwa lubuskiego, która jest uwarunkowana codziennym transgranicznym przepływem pracowników. EURES-T oferuje pomoc osobom mieszkającym w jednym, a pracującym w innym państwie UE. Doradcy EURES-T udzielają informacji na temat pracy, ubezpieczenia społecznego i podatków, pomagając w ten sposób zorientować się na obcym rynku pracy.

 

Brandenburgia angażuje się również aktywnie w inicjatywę „Partnerstwo Odra” – EUNOP. Partnerstwo Odra to sieć przeszło 150 unijnych instytucji doradczych non-profit dla przedsiębiorstw z Berlina i Brandenburgii oraz ww. zachodnich województw Polski. Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje na temat regionów, dane kontaktowe, informacje na temat imprez w regionie Odry oraz ważnych programów pomocowych UE.

 

Wymiana i współpraca partnerów z Brandenburgii i Polski finansowana jest ze środków EFS w ramach „Wytycznej w sprawie wspierania ponadnarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń na rzecz tworzenia przyszłościowej polityki pracy w Brandenburgii”. Wspólne projekty dają możliwość uczenia się na podstawie doświadczeń innych państw, wymiany spostrzeżeń, testowania sprawdzonych rozwiązań pod kątem ich transpozycji oraz tworzenia i rozpowszechnienia innowacji z zakresu polityki pracy.

 

 

 

^ przewiń do góryPliki do pobrania

 
Drucken


Praxisbeispiele für Förderschwerpunkte des ESF im Land Brandenburg»»

BRANDaktuell Newsletter
Informationsdienst der ILB, gefördert durch das MASGF aus Mitteln des ESF und des Landes Brandenburg»»

Hände, die in Notizblöcke schreiben
Aktuelle Informationen rund um Europa, zum ESF sowie zum Thema Beschäftigung finden Sie hier»»

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Informationen des BMWi zu den EU-Strukturfonds»»

EU-Förderung
Website des Landes zur EU-Förderung»»

Logo Europäischer Sozialfonds für Deutschland
Informationen zu den ESF-Bundesprogrammen und deren Umsetzung »»